12 mars 2009

Den döda kanariefågeln

Efter att ha blivit uppmanad i ett mycket intressant inläggLesswrong (en avknoppad blogg från Overcoming bias) blev jag inspirerad att komma med mitt bidrag i frågan som diskuteras.

Artikeln utgår från att man som rationalist och t.ex religions-kritiker bara angriper symptomen. I stället borde man angripa själva kärnfrågan, dvs hur man förhindrar att vidskepelse uppstår över huvud taget. Man likställer religion (eller astrologi, feng shui, rutgängeri, homeopati etc. etc.) med den döda kanariefågeln i kolgruvan. Kanariefågeln är död, då allsköns vidskepligheter florerar i samhället, men den är inte självdöd. Det finns en bakomliggande orsak vilken står att finna i vårt sätt att tänka, framför allt våra brister i att tänka rationellt.

Hur kan man få någon att bli en rationellt tänkande människa, fri från vidskeplighet, utan på något sätt beröra de vidskepligheter man kritiserar, bara genom att använda generella motoder runt rationalitet?

Premissen för artikeln är alltså att vi måste se till oss själva och vårt sätt att tänka för att kunna utrota vidskeplighet och lära oss att agera rationellt. Jag håller med i detta resonemang, men tycker samtidigt att det fortfarande är på sin plats att bekämpa individuella vidskepligheter och dess konsekvenser parallellt. Det långsiktiga arbetet att lära människor om rationellt tänkande är extremt viktigt för framtida generationer, men det kortsiktiga arbetet att motarbeta vidskeplighet har en större inverkan för att minska lidandet i människors vardag. En ytterligare orsak till att det kanske är bättre att lägga huvuddelen av energin på framtida generationer, är att de som idag har en vidskeplig världsbild är benägna att försvara den på gund av vår inbyggda ovilja att acceptera förluster. Detta gäller inte bara ekonomiska förluster, utan även förluster i nedlagd tid, energi och sociala sammanhang. Pekka S på orsakverkan skrev ett bra inlägg om loss aversion bias för ett tag sedan som föklarar fenomenet bra på svenska. Det har även tagits upp i ett avsnitt av SVT's hjärnstorm.

Ett bra avstamp på vägen mot att lära människor att agera rationellt, borde vara att försöka få dem att förstå att vi instinktivt är irrationella. Det finns mängder av forskning om våra inbyggda tendenser att agera irrationellt, en bra början är min favoritartikel på wikipedia som jag länkat till tidigare: list of cognitive biases. Vår hjärna är inte konstruerad för logiskt tänkande och rationella analyser av en situation vi befinner oss i. Evolutionen har sett till att våra instinktiva "ryggmärgs"-reflexer ofta är irrationella, som någon form av hårdkodad försiktighetsprincip. Detta har säkerligen räddat många av våra förfäder från verkliga faror, men har bi-effekten att vi bygger upp irrationella rädslor och förklaringsmodeller. Detta är ingenting som heller kan åtgärdas, alla drabbas av instinktivt irrationella reaktioner, även jag som hårdnackad skeptiker. Det vi däremot har kontroll över, är hur vi i efterhand analyserar våra reaktioner och att vi faktiskt tar oss tid att reflektera över hur vi agerat och varför. Det är även en bra metod att använda i vården av ett förhållande till en annan människa.

Men detta räcker inte hela vägen, eftersom vi inte kan analysera vårt irrationella beteende om vi inte vet hur vi kan kritisera det från ett rationellt perspektiv. När man förstår att man är en irrationell varelse, med ett biologiskt inbyggt motstånd mot att agera logiskt, är alltså lämpligen nästa steg att förstå logik. Personligen är jag mycket förtjust i bayesisk logik (varning för formler), som kan appliceras på otroligt många områden. Allt från diskussioner om politik till ekonomisk teori och debatterande av konspirationsteorier. Mycket förenklat kan man säga att det handlar om att sätta sannolikheten för ett visst utfall av en aktivitet baserat på tidigare utfall av samma aktivitet. Man kan egentligen säga att det är en enkel förklaring för hur den vetenskapliga metoden fungerar. Bayesisk logik har en mängd applikationer i samhället idag, som ett exempel kan nämnas något så trivialt som att många spamfilter tar hjälp av denna metod för att automatiskt avgöra om ett mail är spam eller inte.

Som jag nämnt i tidigare inlägg är de formella logiska felsluten bra att känna till för att förhindra att man ramlar i logiska fallgropar, eller låter sig luras av andra människors resonemang. Det är inte alltid lätt att upptäcka väl kamouflerade logiska felslut, vilket är anledningen till att jag anser att ett skeptiskt och kritiskt förhållningssätt är en bra utgångspunkt för att undvika att låta sig luras.

Mitt sista tips är att man ska lära av andras tidigare erfarenheter och begrunda detta när man möter ett nytt påstående. Hittills har naturliga förklaringar på observerade fenomen visat sig vara det ojämförligt mest tillförlitliga sättet att förklara hur världen är beskaffad. Som rationalist måste man ta detta i beaktande när någon kommer med extraordinära förklaringar på ett fenomen. Tidigare fenomen som betraktats som trolltyg och magi har visat sig ha helt naturliga förklaringar allt eftersom vi lär oss mer om vår värld. Sannolikheten att nya förklaringar på oförklarade fenomen ska vara av naturlig karaktär är därför överväldigande. Vissa kallar detta sätt att resonera för Ockhams rakkniv, men det är även en naturlig följd av Bayesisk logik.

Hur ska man då applicera detta för att nå ut till den breda massan? Ett exempel skulle kunna vara att man tar upp dessa ämnen i förenklad form i grundskolan eller gymnasiet. Utöver att bekämpa vidskeplighet och vanföreställningar, tror jag även att detta kan hjälpa elever att bättre förstå hur man applicerar kunskapen man inhämtar i skolan inom övriga ämnen och även i verkliga livet, där vi dagligen utsätts för budskap med fantastiska påståenden. Inte minst i form av reklam. Jag tror att detta ämnet skulle vara uppskattat, eftersom man kan göra det väldigt roligt och konfliktfyllt, men också för att det är ett ämne som berör alla människor. Man skulle till exempel kunna ha experiment i form av undersökningar i klassen som bas för att tala om kognitiva bias, eller tillsammans granska debattartiklar i ämnen som upprör och berör för att hitta logiska felslut. Utöver detta, tycker jag att det vore på sin plats att man tidigt i skolan lärde ut grundstenarna i den vetenskapliga metoden. Det ska inte behöva vänta till man hamnar på universitetet eller högskolan och det behöver framför allt inte göras krångligt och tråkigt.

5 tankar på vägen mot att bli en rationellt tänkande människa:
  1. Förstå och begrunda din inbyggda irrationalitet
  2. Förstå logiskt tänkande och logiska felslut
  3. Granska faktuella påståenden kritiskt, oavsett vem de kommer från
  4. Sök naturliga förklaringar i första hand
  5. Förstå att dina medmänniskor lider av samma inbyggda irrationalitet som du och att de agerar därefter

09 mars 2009

Per Ewert svarar

Mycket oväntat har jag fått ett svar på mitt påhopp på Per Ewert, vilket förstås är mycket uppskattat. Det är alltid kul att sätta tänderna i nya dumheter. Per svarade via komentarerna i mitt inlägg, men jag tycker det förtjänar en plats på förstasidan. Och nej, det var inte hans briljanta argumentation som gjort att det tagit mig tid att besvara den, utan ett 3 månader gammalt flickebarn som upptar huvuddelen av min lediga tid...

Tack för mödan att sätta samman en replik till min artikel, även om jag nog tycker det var många ord men inte lika mycket substans. Som du ser när du läser närmare försöker jag inte alls ogiltigförklara evolutionsteorin (även om det självfallet finns flera punkter att diskutera kring den).

Du anför som jag ser det två argument till kritik mot min artikel:
1. Att betrakta universum som livstillåtande gäller bara det kolbaserade liv av vårt slag. Anra typer av liv skulle kunna uppstå i ett universum med andra konstanter.

Men detta påstående är felaktigt. Även om vi skulle se på exvs kiselbaserat eller t.o.m. arsenikbaserat liv skulle även de vara beroende av i stort sett samma värden, samma kraft i Big bang, samma fördelning mellan väte, helium och tyngre ämnen. Och så vidare.

Och 2: Liv kan uppstå av sig självt utan större problem och att "livsmolekyler" skapades via flera försök under en ogreppbar tidsrymd.

Påståenden av den typen bör du stödja detta med fakta. Och för att göra detta bör man rimligen citera välrenommerade forskare, men när jag gör detta avfärdar du det som en ogiltig appeal to authority-argumentation. Hur ska man annars göra för att understryka sitt resonemang med fakta??

Sammantaget ser jag inte att du har några hållbara argument mot min tes att universum och livet har en Designer. Titta gärna närmare på en mer djupgående argumentation i min bok "Vem tänder stjärnorna?" (smakprov på www.vemtanderstjarnorna.se )

Som någon påpekat finns alltid ett problem att bemöta kreationister, nämligen att ett felaktigt påstående som upptar en rad i kreationistens argumentation, ofta kräver flera sidor att förklara och bemöta. Jag ska göra mitt bästa för att förtydliga mina invändnignar mot farbror Ewerts artikel:

Tack för mödan att sätta samman en replik till min artikel, även om jag nog tycker det var många ord men inte lika mycket substans. Som du ser när du läser närmare försöker jag inte alls ogiltigförklara evolutionsteorin (även om det självfallet finns flera punkter att diskutera kring den).

Det kanske inte var avsikten, även om jag av naturliga skäl starkt ifrågasätter dina motiv, men tonen i din artikel ger definitivt sken av att du i princip förkastar hela teorin. Vi kan börja med premisserna för din argumentation och ta några axplock från din artikel:

"Men ateisten bortser då från Darwins insikt att hans teori, oavsett hur vattentät den var, inte förmådde förklara hela värden och dess historia."

"Låt oss därför hypotetiskt anta att Darwins teori skulle vara helt korrekt."

För det första, en teori som inte kan förklara allt behöver inte på något sätt vara felaktig. Faktiskt föklaras i alla vetenskapliga teorier bara en liten företeelse i världen och ämnar (mycket sällan) att förklara allt.

För det andra, man kan inte "hypotetiskt anta" att en teori är korrekt, eftersom en teori per definition är långt bortom stadiet för hypoteser. Om du inte känner till den semantiska skillnaden mellan innebörden av orden vetenskaplig teori och hur vi vardagligen använder ordet teori, så finns en alldeles utmärkt förklaring.

Dessutom är hela din argumentation att evolutionsteorin skulle stärka beviset för en Gud byggt på felaktiga premisser. Darwins evolutionsteori gör inte ens ett försök att naturligt förklara hur livet uppkommit, vilket inte heller är avsikten med den. Att Darwin i sin bok skriver att det är en skapare som blåst liv i ett "litet fåtal former, kanske bara en enda" är totalt irrelevant för byggandet av en teori runt fenomenet evolution. Darwin skulle även kunnat påstå att jorden är platt och att hans fekalier luktar rosor i sina böcker, men det som till syvene och sist överlever är de delar av teorin går att verifiera och falsifiera, inte vad upphovsmannen tycker. Du bygger utöver detta upp en falsk dikotomi-argumentation där man antingen måste förkasta evolutionsteorin, eller acceptera att det finns en gud, inga andra alternativ finns.

Jag anser för övrigt att det fegt av kreationister att fokusera så hårt på att kritisera dagens evolutionsbiologi utifrån Darwins personliga åsikter som finns nedtecknade i 150 år gamla böcker. De tankar och idéer om människor och världen som cirkulerade i samhället på den tiden är långt bort från vad vi idag skulle anse vara en human människosyn. Lika fegt vore det av mig att bedöma dagens kristna i Sverige efter hur kristna agerade på den tiden. Kanske bedömer Ewert en sekulär person efter samma principer som regerar inom religion, dvs att en urgammal bok ska diktera hur vi lever och lär? Den värsta sorten av denna typ av argumentation är de som via argumentum ad Hitlerum försöker hävda att evolutionsteorin är grunden till allt ont. Pinsamt Ewert. Mycket pinsamt...

Evolutionsbiologin idag har utvecklats till något som Darwin inte ens kunnat drömma om efter genetikens och cellbiologins framväxande. Darwin lade grunden till ett enormt forskningsområde som ändrats, byggts ut och inlemmat nya vetenskapliga discipliner och även lett till avknoppning av nya forskningsområden utanför biologin.

Åter till Ewerts "kritik" mot min kritik:

Du anför som jag ser det två argument till kritik mot min artikel:
1. Att betrakta universum som livstillåtande gäller bara det kolbaserade liv av vårt slag. Anra typer av liv skulle kunna uppstå i ett universum med andra konstanter.

Men detta påstående är felaktigt. Även om vi skulle se på exvs kiselbaserat eller t.o.m. arsenikbaserat liv skulle även de vara beroende av i stort sett samma värden, samma kraft i Big bang, samma fördelning mellan väte, helium och tyngre ämnen. Och så vidare.

"I stort sett samma värden" lämnar dörren öppen för mycken tolkning, vilket inte är önskvärt när man diskuterar vetenskap. Den rätta frågan att ställa är: -Vilka värden och hur mycket skulle de kunna skilja sig från de faktiska utan att liv (som vi känner till det) blir omöjligt. Men, för att börja från början kan vi kort summera och ta upp några argument som jag personligen tycker är starka, riktat mot argumenten för en skapare baserat på den antropiska principen. Jag har valt att översätta dem från ICC eftersom jag misstänker att mina länkar lätt blir olästa annars. Där finns även fina källhänvisningar och länkar om du önskar läsa ursprunget till argumenten, vilket jag vill rekommendera å det varmaste. I synnerhet med tanke på att det verkar som att du skrivit en hel bok med bland annat detta som premiss. Jag tänker inte bemöda mig med att hitta på särskilt många egna argument för att bemöta dina missförstånd och logiska felslut, eftersom de inte är nya och har bemötts åtskilliga gånger av personer som besitter en mental kapacitet långt över min.

- Om universum är så finjusterat för liv, varför är liv så extremt ovanligt i universum?

- Finjusteringsargumentet försvagas av det faktum att många fysiska konstanter är baserade på andra, vilket gör att den antropiska principen vilar på en grund av några få initiala förhållanden. Vidare kan olika initiala föhållanden leda till, i stort sett, samma resultat, ett exempel är initial-massan hos stjärnor och hur tunga metaller skapas i dem.

- En intelligent designer är inte en logisk slutsat av finjustering. Finjustering säger ingenting om motiv eller metoder, något som krävs för att definiera design. (Att livet är så sällsynt och tagit sådan fantastisk tid på sig att uppkomma är ju ett argument mot att liv är ett motiv för design).

- Den antropiska principen är faktiskt ett argument mot en omnipotent skapare. Om gud kan göra vad som helst, borde han kunna skapa liv i ett universum där förutsättningar för liv inte finns.

Och 2: Liv kan uppstå av sig självt utan större problem och att "livsmolekyler" skapades via flera försök under en ogreppbar tidsrymd.

Påståenden av den typen bör du stödja detta med fakta. Och för att göra detta bör man rimligen citera välrenommerade forskare, men när jag gör detta avfärdar du det som en ogiltig appeal to authority-argumentation. Hur ska man annars göra för att understryka sitt resonemang med fakta??

Till att börja med bör vi nog reda ut ytterligare ett av dina missförstånd. Appeal-to authority innebär att du använder en persons auktoritet inom ett område (att leda kartläggning av genom) till att stärka uttalanden som denne person gör inom andra områden (huruvida liv är designat eller inte). Hade du hänvisat till en vetenskaplig peer-reviewad artikel som denne person hade skrivit i ämnet, hade det varit en helt annan sak. Jag hoppas verkligen inte att dina missförstånd sträcker sig så långt att du tror att man (generellt sett) inom naturvetenskapen blint litar på någons ord bara för att de tidigare publicerat något vettigt. Upprepbara, verifierbara fakta är det som ger tyngd åt en argumentation.

För att understryka detta påstående med fakta, skulle jag vilja hänvisa till Wikipedias fantastiska artikel om abiogenes där referenslistan torde vara nog för att ge dig kvällsläsning ett bra tag framöver. Värt att notera är att abiogenes och livets uppkomst är områden där mycket forskning fortfarande återstår och många frågor ännu är obesvarade. Det betyder inte att det är omöjligt eller osannolikt för det. Baserat på vad vi hittills vet om världen är det faktiskt långt mycket större sannolikhet för att det faktiskt finns en naturlig (om än komplicerad) förklaring till uppkomsten av liv än att en gud ingripit. Och försök inte komma med futtiga invändningar om en "intelligent designer" när vi alla vet att det är den judeo-kristna guden du önsketänker dig som skapare.

Sammantaget ser jag inte att du har några hållbara argument mot min tes att universum och livet har en Designer. Titta gärna närmare på en mer djupgående argumentation i min bok "Vem tänder stjärnorna?" (smakprov på http://www.vemtanderstjarnorna.se/)

Nej, du gör ju inte det. Tyvärr beror det knappast på mina argument, utan snarare på din dogmatiska tro starkt fördömer ifrågasättande och rationellt tänkande. Jag undanber mig dina försök att finna svaret på frågan Varför, när det enkla svaret är: -Frågan är överflödig. Det är magiskt tänkande att tro på ett syfte eller en vilja bakom allt som sker.

02 mars 2009

Bli en ihopbuntare du också!

För att förtydliga och reda ut eventuella missförstånd, bör jag kanske informera om att min uppmuntran alltså inte innebär att jag vill gå lika långt som den inavlade norrländska farbrorn i sketchen och bunta ihop och slå ihjäl en massa människor. Jag är en fredlig människa och av åsikten att motsättningar ska lösas via diplomati och diskussion. "Där vettet tar slut tar våldet vid" är en devis jag försöker leva efter. Det jag önskar bunta ihop och slå ihjäl är föråldrade trosuppfattningar och tankesystem som leder till förtryck.

Det har i den svenska skeptiska bloggosfären dykt upp skeptikerskolor och liknande artikelserier på senaste tiden. Jag ämnar inte försöka göra om det gedigna arbete som redan är utfört utan vill här göra ett litet försök att samla ihop dem, samt att göra lite tillägg med matnyttiga länkar.

Till att börja med, givetvis, skeptikerskolan del 1 och del 2Tankebrott. Jag misstänker att det kommer en hel del fler artiklar i denna serie mycket välskrivna och grundligt gjorda utforskningar av galenskap.

Att argumentera för sin sak
En bra utgångspunkt, innan man ens bemöter sakfrågan i ett argument, är att undersöka huruvida premisserna för argumentet är korrekta. Har det gjorts några logiska felslut när man kommer fram till sitt argument eller på det sätt man bygger upp sitt argument? En av mina favoritartiklar är Wikipedias List of logical fallacies. Här kan man läsa om de absolut vanligaste logiska felslut som förekommer, samt varianter på dem. Det svåra, som kräver mycket övning, är att kunna identifiera dem i andras argumentation, samt givetvis att försöka undvika att använda dem i sin egen. Att studera sina egna argument genom ett "felslutsfilter" kan göra att man får formulera om eller slopa sina argument. I bästa fall kanske till och med byta ståndpunkt i en fråga.

Den bästa förklaringen på svenska jag sett, som tydligt exemplifierar många av dessa logiska felslut, är Tankebrotts genomgång av logiska felslut och argumentationsfel:

Del 1 - Del 2 - Del 3 - Del 4

Att förstå hur månniskan upplever världen
Relativt tätt knutet med logiska felslut är konsten att förstå hur människan upplever världen och att vår hjärna faktiskt inte alls är gjord för att tänka logiskt. Alla människor lider, i större eller mindre utsträckning, av förutfattade meningar eller vinklingar av verkligheten på olika plan (Det engleska ordet bias är egentligen bättre. Det finns tyvärr ingen bra svensk översättning med ett ord). Återigen måste jag hänvisa till en alldeles förträfflig artikel på Wikipedia, nämligen list of cognitive biases. Jag ansser att en grundförutsättning för att vara skeptiker innebär att man måste förstå att människor tolkar världen genom ett filter av förutfattade meningar och felaktiga tolkningar. Detta måste vara utgångspunkten för att förklara det till synes oförklarliga, men kan även appliceras på en mängd olika områden, som t.ex. ekonomi, beslutsfattande och spelteori. I samma veva vill jag passa på att nämna den alldeles utmärkta bloggen Overcoming bias, där det diskuteras bias, bayesisk logik och AI-forskning. En liten varning för Eliezer Yudkowskis inlägg som kan tendera att bli långa och utdragna, medan Robin Hanson däremot brukar kunna uttrycka sig mer kort och kärnfullt.

Är man förtjust i att läsa böcker, kan jag rekommendera en på svenska: Osunt Förnuft av Olav Hammer. Tyvärr verkar den inte längre finnas att tillgå på bokhandlar, men jag fick tag i min kopia via Antikvariat.net, där det i skrivande stund finns 6 exemplar att tillgå till en rimlig kostnad. För piraterna i läsekretsen kan jag meddela att jag har hört att den även finns som audiobok på The pirate bay.

Sista tipset i den här kategorin får bli Mind Hacks, en fantastiskt bra blogg om neurologi och psykologi med ett visst skeptiskt inslag.

Kreationister och deras argument
Det kan ibland synas lätt att debattera spökjägare, medium och homeopati-förespråkare i jämförelse med kreationister och Intelligent Design-förespråkare, då de senare ofta försöker sig på att förvanska goda vetenskapliga resultat till att passa ihop med deras idéer. Dessutom är de, i jämförelse med förstnämnda, betydligt fler och har mer medel till förfogande att sprida sina halvsanningar med. Det gamla knepet att upprepa lögner tillräckligt mycket i hopp om att de ska tas för sanningar verkar vara ett av deras främsta vapen. Detta har fått sådan omfattning att det faktiskt gjorts ett indexerat register över deras argument och hur man kontrar dem: An index to creationist claims.

På svenska har det gjorts en otroligt bra artikelserie på Terra Incognita, som angriper kreationisternas argument ur ett geologiskt perspektiv i tema: Geologi & kreationism:

Synen på vår planet
Syndafloden
Problemet som inte finns
Tidsbegrepp
Vår farliga värld
Sprickor i tiden

Förhoppningsvis kommer vi att få se fler artiklar från Terra på detta tema i framtiden.

Slutligen vill jag puffa för en kanonbra svensk blogg, som på veckobasis tar upp skeptiska nyheter och även gör egna utredningar inom diverse områden som behöver granskas under den skeptiska luppen: Orsakverkan

Dåliga argument, dem borde ni snart själva kunna bunta ihop och slå ihjäl...